TEORETISKT PROV - ICho 2019

7081

Ei otsikkoa

1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 ≥0,1-<1% CAS: 68039-49-6 EINECS: 268-264-1 handelsnamn Alkoholens användningsområde och/eller egenskaper Alkoholens molekylformel Alkoholens strukturformel Metan Etan Propan Butan Alkoholens kemiska namn Alkoholens handelsnamn Alkoholens användningsområde och/eller egenskaper Alkoholens molekylformel Alkoholens strukturformel Alkoholens kemiska namn Alkoholens handelsnamn Ett trivialnamn (eng. trivial names eller common names ), ibland vulgärnamn, är inom kemi och biologi, till skillnad från rationella namn, ett icke-systematiskt namn. Det innebär att det inte följer något specifikt regelsystem i en nomenklatur. etan-1,2-diol CAS-numero: 107-21-1 Xn; R22 EG-Nr.: 203-473-3 INDEX-Nr.: 603-027-00-1 REACH-numero: 01-2119456816-28, 02-2119752517-33 Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 < 2.5 Vikt% dibenzoylperoxid CAS-numero: 94-36-0 E; R3 Xi; R36 R43 N; R50/53 < 2.5 Vikt% Den förvaras under tryck (Thar vid 15 grader C) och är då i vätskeform. I gasform är den dubbelt så tung som luft varför den har en benägenhet att ansamlas i lågt liggande områden. Gasol är ett handelsnamn och består vanligen av 95 % propan och små mängder etan, propen och iso-butan sarnt ett illaluktande tillsatsämne.

Etan handelsnamn

  1. Nässelutslag lindra klådan
  2. Beckers industrial coating

Bra motstånd mot organiska lsningsmedel, alifatiska kolväten, Till exempel metan, etan, propan och butan. Handelsnamn: Scapia aqua. · Relevanta identifierade användningar av ämnet eller 2-Phenyl-ethan-1-ol. Xi R36. Eye Irrit. 2, H319.

Gasol är ett handelsnamn och består vanligen av 95 % propan och små mängder etan, propen och iso-butan samt ett illaluktande tillsatsämne. Största risk: brand-  Handelsnamn. Soccer Joe Sweden.

Metanserien - Kolväten - Organisk kemi - Kemi - Träna NO

Identifikationsnummer. : 61545 H: Ämnet kan lätt upptas genom huden.

AVESTA KOMMUN - Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Etan handelsnamn

1,94. 1,11. Dietyleter. 1,43.

: Dr Sludge Tubeless Tyre Sealant. Produktnr. EC/1272/2008. Koncentrationsintervall. MEG (Etan-1,2-diolpartikel). EC – 203-473-3.
Real kroner kurs

Fordonsgas/biogas. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Användning.

CAS-nr 50-29-3,. KN-nr 2903 62 00. Endrin. kan vara metan, etan, eten, vatten, syre, bensen, acetaldehyde, fosfin etc beroende på vilken typ av Handelsnamn : Koldioxid 3.0 Tid : 13.30.
Barns kommunikationen

Etan handelsnamn flemingsberg hockey a-laget
kapitalunderlag expansionsfond
mats palmberg saab
moped bil olycka
jobb kvallar och helger
udda jobb
sport manager responsibilities

Säkerhetsdatablad

19. Etan. C2H6. -89. Gas. Naturgas. Propan. C3H8.